محصول خاص
  بتن کن ۵ کیلویی ۲ کاره GBH 5-38 D
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی ATP 810
  دریل بتن کن چکشی ATP 810
  26804252,680,425تومان
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 3-28 DRE
  دریل بتن کن چکشی GBH 3-28 DRE
  1538762515,387,625تومان
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 240
  دریل بتن کن چکشی GBH 240
  72000007,200,000تومان
  % 1
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 8-45 D
  دریل بتن کن چکشی GBH 8-45 D

  33,250,000

  3280000032,800,000تومان

  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 5-40 D
  دریل بتن کن چکشی GBH 5-40 D
  1985500019,855,000تومان
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 4-32 DFR
  دریل بتن کن چکشی GBH 4-32 DFR
  2500000025,000,000تومان
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 2-23 REA
  % 8
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 2-26 DFR
  دریل بتن کن چکشی GBH 2-26 DFR

  10,450,000

  96000009,600,000تومان

  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 2-26 DRE

  فیلتر جستجو
  لطفا کمی صبر کنید ...